Trong lòng chỉ có em-chương 15


                                                 chương 15 : hồi phủ

                                                                                                  edit : flynn

 

 

 

Tiếp tục đọc

Trong lòng chỉ có em – chương 14


                         chương 14 : kết hợp

Edit : haruchan+flynn

                                                          

Chân thành cảm ơn ss haruchan đã giúp flynn cùng edit chap này

 

 

 

Tiếp tục đọc

Trong lòng chỉ có em-chương 13


 

 

                       CHƯƠNG 13 : GHEN TỊ (HẠ)

                                                                   Edit : Flynn

 

 

 

 

 

Tiếp tục đọc

Trong lòng chỉ có em-chương 12


 

            CHƯƠNG 12 : GHEN TỊ (THƯỢNG)

                                                         Edit : Flynn

 

 

 

 

Tiếp tục đọc

Trong lòng chỉ có em – chương 11


              CHƯƠNG 10 : VÂN THIẾU PHÀM (HẠ )

                                                   Edit : Flynn

Tiếp tục đọc

Trong lòng chỉ có em – chương 10


         

          CHƯƠNG 10 : VÂN THIẾU PHÀM (THƯỢNG )

                                                   Edit : Flynn

 

Tiếp tục đọc

Trong lòng chỉ có em – Chương 9


                     CHƯƠNG 9 : SỰ NGĂN CÁCH

                                                          Edit : Flynn

Tiếp tục đọc

Trong lòng chỉ có em 8


                     CHƯƠNG 8 : THƯƠNG CẢM

                                            Edit : Flynn

Tiếp tục đọc