[T1] Thiên tài triệu hồi sư 6


Tập 1: Con Đường Triệu hồi sư

Chương 6: Tinh Hồn Thạch tổ truyền

Dịch voanhcac Tiếp tục đọc

[T1] Thiên tài triệu hồi sư 4.2


Tập 1: Con Đường Triệu hồi sư

 Chương 4 Nỗi đau của Vân Gia

Dịch: Vô…..Ảnh…..Các Tiếp tục đọc

[T1] Thiên tài triệu hồi sư 4.1


Tập 1: Con Đường Triệu hồi sư

 Chương 4 Nỗi đau của Vân Gia

Dịch: (Vô…..Ảnh…..Các….https://qttp.wordpress.com/) Tiếp tục đọc

[T1] Thiên tài triệu hồi sư 1.2


Tập 1 Con Đường Triệu Hồi Sư

Chương 1: Số 17

Dịch Voanhcac….https://qttp.wordpress.com/

Tiếp tục đọc

[T1] Thiên tài triệu hồi sư 1.1


Tập 1 Con Đường Triệu Hồi Sư

Chương 1: Số 17

Dịch Vô…..Ảnh…..Các….https://qttp.wordpress.com/

Tiếp tục đọc