Thầy ơi em ghét thầy 7.4


Biên tập: ZennyD

Chỉnh sửa: Mimi Kute

Chương 7.4: Khi đó anh đã có bạn gái

Tiếp tục đọc

Thầy ơi em ghét thầy 7.1.b


Biên tập: ZennyD

Chỉnh sửa: Mimi Kute

Chương 7.1: Anh Chu trở về (tiếp)

Tiếp tục đọc

Thầy ơi em ghét thầy 6.3.b


Biên tập: ZennyD

Chỉnh sửa: Mimi Kute

Chương 6.3: Cuộc sống đại học (tiếp)

Tiếp tục đọc